Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sử dụng WP CLI quản trị thư viện Plugin

WP-CLI là một bộ công cụ giúp lập trình viên có thể dễ dàng quản lý các gói cài đặt cho trang WordPress. Với WP-CLI lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ ở backend một cách dễ dàng thông qua cửa sổ dòng lệnh.

Các tác vụ WP-CLI hỗ trợ có thể kể tới như:

  • Cài đặt, thiết lập, cập nhật và xóa theme, plugin, widget.
  • Quản lý bài viết và comment trên trang.
  • Quản lý file media upload.
  • Quản lý menu.
  • Quản lý danh sách user.
  • Quản lý cron job.
  • Quản lý option của trang.

Sử dụng WP CLI quản trị Plugin như thế nào

Xem danh sách Plugin trên website

Để xem danh sách thư viện Plugin bạn truy cập vào thư mục chưa mã nguồn và nhập lệnh sau.

wp plugin list
[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin list
+-----------------------+----------+--------+---------+
| name | status | update | version |
+-----------------------+----------+--------+---------+
| a3-lazy-load | inactive | none | 2.0.0 |
| akismet | active | none | 4.1.3 |
| amp | active | none | 1.4.2 |
| classic-editor | inactive | none | 1.5 |
| contact-form-7 | inactive | none | 5.1.6 |
| easy-watermark | active | none | 1.0.5 |
| easy-wp-smtp | active | none | 1.3.9.1 |
| imagify | inactive | none | 1.9.8.1 |
| insert-post-ads | active | none | 1.3.2 |
| litespeed-cache | active | none | 2.9.9.2 |
| native-lazyload | inactive | none | 1.0.2 |
| popups | inactive | none | 1.9.3.8 |
| google-site-kit | active | none | 1.1.4 |
| td-composer | active | none | 1.0 |
| td-social-counter | active | none | 4.2 |
| wordfence | active | none | 7.4.2 |
| wordpress-seo-premium | active | none | 12.1 |
| advanced-cache.php | dropin | none | |
| object-cache.php | dropin | none | |
+-----------------------+----------+--------+---------+

Deactived một Plugin

Ví dụ sau mình sẽ deactivate Plugin Easy SMTP mình sẽ thực hiện lệnh như sau.

wp plugin deactivate easy-wp-smtp
Output

[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin deactivate easy-wp-smtp 
Plugin 'easy-wp-smtp' deactivated.
Success: Deactivated 1 of 1 plugins.
[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$

Kích hoạt Plugin

Để kích hoạt Plugin bạn thực hiện nhập lệnh sau, ví dụ bên dưới mình sẽ active lại Plugin Easy SMTP.

wp plugin activate easy-wp-smtp
Output

[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin activate easy-wp-smtp 
Plugin 'easy-wp-smtp' activated.
Success: Activated 1 of 1 plugins.

Delete một plugin

Để thực hiện xóa Plugin bằng CLI bạn thực hiện như sau, xác định tên plugin cần xóa và chạy lệnh.

wp plugin delete contact-form-7
Output

[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin delete contact-form-7 
Deleted 'contact-form-7' plugin.
Success: Deleted 1 of 1 plugins.

Cài một Plugin bằng CLI

CLI hỗ trợ bạn cài Plugin luôn, rất hay phải không, để cài được bạn cần xác định tên Plugin đó, ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm Plugin và cài đặt luôn.

Tìm một Plugin

Mình sẽ tìm Plugin SSL, mình nhập vào ssl để gợi ý các Plugin có tên liên quan này

wp plugin search ssl
Output

[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin search ssl 
Success: Showing 10 of 1584 plugins.
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+
| name | slug | rating |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+
| Really Simple SSL | really-simple-ssl | 100 |
| WP Force SSL | wp-force-ssl | 94 |
| W3 Total Cache | w3-total-cache | 86 |
| Cloudflare Flexible SSL | cloudflare-flexible-ssl | 96 |
| SSL Insecure Content Fixer | ssl-insecure-content-fixer | 96 |
| Free SSL Certificate for WordPress – SSL Zen | ssl-zen | 96 |
| Easy HTTPS Redirection (SSL) | https-redirection | 84 |
| One Click SSL | one-click-ssl | 98 |
| JSM's Force HTTP to HTTPS (SSL) | Simple, Safe, and Best for SEO | jsm-force-ssl | 100 |
| WP Fastest Cache | wp-fastest-cache | 98 |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+

Nếu không có Plugin trong danh sách trên, bạn có thể qua trang 2 trang 3 hoặc list ra thì nhập thêm option –page=2

  • Ví dụ: wp plugin search ssl –page=2
Install plugin 

Ở đây mình sẽ cài plugin Really Simple SSL, bạn cần chạy lệnh install với tên slug thì mới được.

wp plugin install really-simple-ssl
Output

[dotrungq@chv10-24851 linuxcanban.com]$ wp plugin install really-simple-ssl 
Installing Really Simple SSL (3.2.7)
Đang tải gói cài đặt từ https://downloads.wordpress.org/plugin/really-simple-ssl.3.2.7.zip...
Đang giải nén tập tin...
Đang cài đặt gói mở rộng...
Plugin đã được cài đặt thành công.
Success: Installed 1 of 1 plugins.

 

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Email: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles