Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn kết nối FTP bằng WinSCP

Hướng dẫn kết nối FTP bằng WinSCP

Cũng như các tools khác như FileZilla, CuteFTPl,  cũng là một tools hỗ trợ FTP và SFTP, và bài viết hôm nay hướng dẫn bạn sử dụng WinSCP đê kết nối FTP thực hiện upload file.

Bạn chọn New Session để tạo cửa sổ và nhập vào thông tin FTP. Bạn chọn chính xác nhé

  • File protocol: FTP
  • Encryption: Kiểu mã hoá
  • Hostname: Nhập vào IP máy chủ
  • Port Number: 21
  • Username: Nhập user FTP vào
  • Password: Nhập Password FTP vào

Tại đây sẽ hiện lên 2 khung làm việc là ở Local và ở trên vùng lữu trữ

Was This Article Helpful?

0
Related Articles