Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:

# cat /proc/cpuinfo


Lệnh theo dõi CPU:

# top -c


Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

# uname -a


Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành:

# cat /etc/*-release


Lệnh kiểm tra Ram:

# free -m


Lệnh kiểm tra HDD:

# df -h


Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD:

# dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *