Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian

Hướng dẫn cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian

Hướng dẫn cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian như thế nào cho đúng?

Thuật ngữ sử dụng trong bài viết

 • Port: Cổng
 • Rule: Quy tắc

I. Tổng quan

Là một quản trị hệ thống khi thiết lập hệ thống tường lửa không thể thiếu và rất là quan trọng. Tường lửa là một chương trình phần mềm giám sát lưu lượng mạng và ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.

Hầu như tất cả các giải pháp tường lửa Linux hiện đại đều sử dụng hệ thống này để lọc các gói mạng. Ngoài ra, iptables một tiện ích tường lửa có thể truy cập từ dòng lệnh và cũng là một phần của Netfilter. Và Canonical (người tạo ra Ubuntu) đã phát triển giao diện iptables có tên là Uncomplicated Firewall (UFW) và mời bạn đọc xem qua các bước cài đặt và sử dụng UFW trên Ubuntu.

II. Cài đặt UFW trên Ubuntu/Debian

Để Cài đặt UFW trên Ubuntu/Debian bạn thực hiện với 3 bước sau.

Bước 1: SSH vào hệ thống Linux

Để thực hiện cài đặt UFW bạn cần SSH vào hệ thống. Nếu bạn chưa biết cách SSH hãy tham khảo tài liệu sau.

 • Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.

Bước 2: Cập nhật hệ thống kiểm tra cài đặt

Cập nhật hệ thốngPartner VN Tutorial

sudo apt update
sudo apt upgrade
  

Kiểm tra cài đặt ufw

Để kiểm tra ufw đã được cài đặt chưa bạn sử dụng lệnh which để kiểm tra như sau.Partner VN Tutorial

which ufw
  

Và nếu không trả về kết quả hiển thị đầu ra có nghĩa ufw chưa được cài đặt và bạn hãy cài đặt như sau.

Bước 3: Cài đặt ufwPartner VN Tutorial

sudo apt-get install ufw
  
cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian

Sau khi bạn cài đặt ufw hoàn tất, bạn hãy sử dụng lệnh sau để kiểm tra. Và mặc định ban đầu sau khi cài đặt thì UFW sẽ được vô hiệu do chưa kích hoạt. Và bạn phải kích hoạt thủ công.Partner VN Tutorial

sudo ufw status verbose

-----------------------------
Output
Status: inactive
  

III. Hướng dẫn sử dụng ufw

1. Một số lệnh quản lý kích hoạt ufw

1.1 Kích hoạt ufw sau khi cài đặtPartner VN Tutorial

sudo ufw enable
  
cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian

1.2 Vô hiệu kích hoạt ufwPartner VN Tutorial

sudo ufw disable

Output
Firewall stopped and disabled on system startup
  

1.3 Khởi động ufw cùng hệ thốngPartner VN Tutorial

sudo ufw enable

Output
Firewall is active and enabled on system startup
  

1.4 Khôi phục ufw về mặc định

Một lý do nào đó bạn cần phục hồi xoá tất cả các rule hiện có để đưa về mặc định ban đầu, bạn hãy sử dụng tuỳ chọn reset để thực hiện như sau.Partner VN Tutorial

sudo ufw reset
  
cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu Debian

1.5 Tải lại các quy tắcPartner VN Tutorial

sudo ufw reload

Output
Firewall reloaded
  

2. Sử dụng ufw để quản lý quy tắc

2.1. Cho phép, mở port kết nối

Cú pháp thực hiện

Để thực hiện mở một port (cổng) bất kỳ bạn sử dụng cú pháp như sau.

sudo ufw allow <port>/<optional: protocol> 

Ví dụ thực tế: Mình sẽ sử dụng ufw để mở port 80, 443 và 8080Partner VN Tutorial

sudo ufw allow 80/tcp
Hoặc
sudo ufw allow http

sudo ufw allow 443/tcp
Hoặc
sudo ufw allow https

sudo ufw allow 8080/tcp
  

2.2 Từ chối, đóng port kết nối

Để cấm, từ chối bạn sử dụng deny và thực hiện theo cấu trúc cú pháp như sau.

sudo ufw deny <port>/<optional: protocol> 

Ví dụ thực tế: Mình sẽ đóng cổng kết nối là 3306 và 8080Partner VN Tutorial

sudo ufw deny 3306
sudo ufw allow 8080
  

Ngoài ra ufw còn hỗ trợ cú pháp đơn giản như sau. Nếu bạn xác định được cổng thuộc dịch vụ nào bạn có thể deny dịch vụ thay vì cổng thuộc dịch vụ đó.

Ví dụ: Cổng 3306 thuộc dịch vụ mysql và bạn có thể deny mysql theo cú pháp như sau.Partner VN Tutorial

sudo ufw deny mysql
  

2.3 Cho phép IP truy cập đến cổng nhất địnhPartner VN Tutorial

sudo ufw allow from 192.168.0.1 to any port 22
sudo ufw allow from 192.168.0.1 to any port 3306
  

Với cú pháp này sẽ cho phép một IP cụ thể được quyền truy cập vào cổng đã được chỉ định. Như ví dụ trên mình thực hiện cho phép địa chỉ IP là 192.168.0.1 được phép truy cập vào cổng 22ssh và cổng 3306mysql

2.4 Xoá bỏ các quy tắc

Để quản lý các quy tắc trên UFW của bạn, bạn có thể liệt kê chúng ra theo dạng menu danh sách. Để thực hiện được bạn sử dụng lệnh sau, màn hình hiển thị các quy tắc kèm số thứ tự và bạn sẽ chọn các số thứ tự hoặc tên quy tắc để xoá bỏ.Partner VN Tutorial

sudo ufw status numbered
  

Ví dụ thực tế: Như ảnh trên là tất cả các quy tắc và mình sẽ thực hiện xoá bỏ quy tắt số 7, là cho phép IP 192.168.0.1 sử dụng port 22. Mình sẽ sử dụng cú pháp sau để xoá

sudo ufw delete [number]


Partner VN Tutorial

sudo ufw delete 7
  

2.5 Cho phép phạm vi cổng

UFW cho phép bạn truy cập vào phạm vi cổng kết nối thay vì bạn mở cho từng cổng riêng biệt. Và khi bạn cho phép phạm vi cổng bạn cần xác định phạm vi cổng thuộc giao thức TCP hay là UDP để mở nhé.

Ví dụ thực tế: Như bên dưới mình sẽ mở phạm vị từ 35000:35999 trên TCP và 35000:35999 UDP như sau.Partner VN Tutorial

  sudo ufw allow 35000:35999/tcp
sudo ufw allow 35000:35999udp
  

2.6 Đóng phạm vi cổng

Cũng giống như mở phạm vi cổng kết nối ở phần 2.5 Cho phép phạm vi cổng. Bạn cũng có thể đóng phạm vi cổng bằng deny. Bạn sử dụng cú pháp sau để đóng nhé.

Ví dụ: Bên dưới mình thực hiện đóng phạm vi cổng 35000:35999 TCP và UDPPartner VN Tutorial

  sudo ufw deny 35000:35999/tcp
sudo ufw deny 35000:35999udp
  

2.7 Cho phép và từ chối IP

 • Cho phép IP truy cập

Để cho phép, mở IP bạn sử dụng cú pháp như sau.

sudo ufw allow from $Your_IP

Ví dụ bên dưới mình thực hiện cho phép, mở IP 192.168.0.1 trên ufw như sau.Partner VN Tutorial

sudo ufw allow from 192.168.0.1

Output:
Rule added
  
 • Từ chối IP

Để từ chối IP truy cập bạn sử dụng cú pháp như sau.

sudo ufw deny from $Your_IP


Partner VN Tutorial

sudo ufw deny from 192.168.0.1

Output:
Rule updated
  

2.8 Bật kích hoạt IPv6

Nếu bạn sử dụng IPv6 trên VPS của mình, bạn cần đảm bảo rằng IPv6 được bật trong UFW. Để thực hiện bạn cần mởi file cấu hình ufw /etc/default/ufw và điều chỉnh như sau.Partner VN Tutorial

sudo vi /etc/default/ufw
  

Nếu dòng IPV6=no bạn hãy chuyển sang YES để kích hoạt nhé.

IV. Tổng kết

Như vậy mình vừa hướng dẫn bạn cài đặt cấu hình UFW trên Ubuntu/Debian hoàn tất. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công. Xem thêm các bài viết hữu ích về VPS Linux tại đường dẫn sau:

 • Tổng hợp hướng dẫn sử dụng VPS Linux.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline: 028 730 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles